Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Artikel 4 – Het aanbod
 • Artikel 5 – De Overeenkomst
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 • Artikel 8 – Uitsluiting van herroepingsrecht
 • Artikel 9 – De prijs
 • Artikel 10 – Conformiteit en garantie
 • Artikel 11 – Levering en uitvoering
 • Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 13 – Betaling
 • Artikel 14 – Klachtenregeling
 • Artikel 15 – Geschillen
 • Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

3. Dag: kalenderdag

4. Werkdag: de dagen van de week waarop er gewerkt wordt namelijk: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd gespreid is.

6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat Little Surprises of de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk gericht is, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reprodructie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat Little Surprises ter beschikking stelt dat de klant kan invullen wanneer hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht.

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aanbiedt aan de klant.

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Little Surprises georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik maakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Little Surprises zich gelijktijdig in dezelfde ruimte bevinden.

12. Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Little Surprises.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer:

Little Surprises

Provincialebaan 40, 9255 Buggenhout

Oost-Vlaanderen, België

E-mailadres: info@littlesurprises.be

BTW-nummer: BE0783.595.197

Artikel 3 – Toepasselijkheid:

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gemaakt worden tussen de klant en Little Surprises.
 2. Voor dat de overeenkomst gesloten wordt, zal Little Surprises de klant op de hoogte stellen van de algemene voorwaarden. De recentste versie van de algemene voorwaarden zal u ten alle tijden terug kunnen vinden op de website van Little Surprises.
 3. Situaties die niet in de algemene voorwaarden vermeld staan, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van de algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de inhoud van onze voorwaarden dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod:

 1. Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Het aanbod van Little Surprises is vrijblijvend. Little Surprises kan en mag het aanbod steeds aanpassen zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen.
 3. Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke, gedetailleerde beschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de klant een goede inschatting kan maken van het aanbod dat Little Surprises ter beschikking stelt. Indien Little Surprises gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Little Surprises niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of een ontbinding van een overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Little Surprises kan niet garanderen dat de weergave van de kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Dit hangt namelijk af van het aantal pixels waarover u beschik op het toestel waarmee u onze website bezoekt. Tevens zijn het ook handgemaakte producten, waardoor de kleur niet altijd 100% overeenkomt met op de afbeeldingen.
 6. Elk aanbod bevat steeds onderstaande informatie, zodat het voor de klant steeds duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan het aanbod verbonden zijn. Namelijk:
  1. de prijs inclusief BTW
  2. exclusief eventuele verzendingskosten
  3. de manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen en wat men  daarvoor dient te doen
  4. het al dan niet toepassen van het herroepingsrecht
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
  6. de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Little Surprises de prijs garandeerd
  7. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zoja op welke wijze de klant deze kan raadplegen
  8. de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst kan aanpassen
  9. de minimale duur van een overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie, eventuele beschikbare kleuren, maten,….

Artikel 5 – De bestelling:

 1. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, verklaar je dat je meerderjarig bent.
 2. Je bestelling is pas volledig als de overeenkomst tussen de klant en Little Surprises  bevestigd is per mail en zodra we voor betalingstransactie de goedkeuring door de uitgever van de kaart hebben ontvangen. 
 3. We aanvaarden Bankcontact, Maestro en Visa
 4. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering of de niet levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaardhouder worden niet aanvaard noch verwerkt.

Artikel 6 – Herroepingsrecht:

 1. Bij aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid om  zonder reden de overeenkomst te ontbinden, binnen de 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en passen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht zal hij het aangekochte product met alle geleverde toebehoren en indien mogelijk in de originele verpakking aan Little Surprises terugzenden, conform de door Little Surprises verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op cadeaubonnen, handgemaakte, gepersonaliseerde producten, deze worden speciaal op vraag van de klant gemaakt en kunnen om die reden niet terug gezonden worden. 
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij dit binnen de 14 dagen, na ontvangst van het product te melden aan Little Surprises. Het kenbaar maken dient de klant te doen door middel van het modelformulier in te vullen. Nadat de klant het kenbaar heeft gemaakt dient deze het product binnen de 14 dagen retour te sturen.  Tevens dient de klant ook te kunnen bewijzen dat hij de geleverde artikelen tijdig heeft terug gezonden, bv door een betalingsbewijs van verzending
 4. Indien de klant na afloop van de 14 dagen herroepingsrecht zich niet kenbaar heeft gemaakt of het artikel niet binnen de respectievelijke termijn terug bezorgd heeft aan Little Surprises , is de koop een feit. 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping:

 1. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van de retourzending voor de rekening van de klant.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Little Surprises zicht ertoe verbinden om het bedrag binnen de 30 dagen na herroeping terug te betalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds onbeschadigd terug ontvangen is door Little Surprises. Het bedrag dat aan de klant zal terug betaald worden is enkel het bedrag dat reeds voldaan werd voor de artikelen, de kosten voor verzending zullen niet terug betaald worden.

Artikel 8 – Uitlsuiting van herroepingsrecht

 1. Little Surprises kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Little Surprises dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld
 2. Uitsluitingen van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. Die door Little Surprises gemaakt zijn naar de uitdrukkelijke wens van de klant
  2. Deze dat gepersonaliseerd zijn 
  3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  4. Cadeaubonnen
  5. Voor hygiënische producten waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken

Artikel 9 – De prijs:

 1. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de  promoties niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van een verandering in het btw-tarief
 2. De prijzen voor de producten in het aanbod zijn steeds inclusief btw
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk en/of zetfouten. Voor de gevolgen van druk en/of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Little Surprises is niet verplicht de producten te leveren volgens de foutieve prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie:

 1. Little Surprises staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificatie en aan redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garanties doet niets af aan de wettelijk rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Little Surprises kan doen gelden
 3. Eventuele gebreken of foutief geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Little Surprises schriftelijk gemeld te worden. Terugzending van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking en in nieuwstaat te verkeren
 4. De garantietermijn van Little Surprises komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Little Surprises is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijk geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie vervalt indien:
  1. De klant de geleverde produvten zelf heeft gerepareerd of bewerkt of heeft laten bewerken of repareren door derden
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn bloodgestelt of onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Little Surprises en/of op de verpakking vermeld zijn

Artikel 11 – Levering en uitvoering:

 1. Little Surprises zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangstnemen en uitvoeren van de bestelde producten
 2. Als plaats van levering, geld het adres dat de klant bekend gemaakt heeft aan Little Surprises
 3. Little Surprises zal de aanvaarde bestellingen met spoed doch uiterlijk binnen de 30 dagen uitvoeren. Tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de levering vertraging ondervind zal Little Surprises de klant hiervan op de hoogte brengen. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging van meer dan 30 dagen heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder bijkomende kosten. Indien de consument voor een ontbinding kiest, zal het bedrag dat de klant reeds betaalde door Little Surprises worden terug gestort binnen de 30 dagen. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de klant geen recht op een schadevergoeding.
 5. Indien levering van een besteld product niet meer mogelijk blijkt te zijn, zal Little Surprises op zoek gaan naar een vervangingsproduct en dit voorleggen aan de klant. Indien de klant hiermee akkoord gaat, zal de overeenkomt worden uitgevoerd. Indien de klant hier niet mee akkoord gaat, kan deze voor het reeds bestede bedrag een ander product kiezen met een eventuele meerkost voor de klant of een terugbetaling van zijn reeds bestede bedrag. In dit geval zal Little Surprises het bedrag binnen de 30 dagen terug betalen.

Artikel 13 – Betaling:

 1. Voor zover niet anders overeengekomen is, dient de klant het verschuldigde bedrag te voldoen binnen de 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betalingsgegevens aan Little Surprises te melden
 3. In geval van wanbetaling door de klant heeft Little Surprises behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Little Surprises behoud zich het recht, om pas na uw betaling, aan uw bestelling te beginnen. Wij maken geen bestellingen zonder dat deze reeds voldaan zijn.

Artikel 14 – Klachtenregeling:

 1. Little Surprises beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedures en behandeld deze klachten overeenkomstig de klachtenprocedure
 2. Klachten over de uitvoering van een overeenkomst dient binnen de 7 dagen volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk bij Little Surprises ingediend te worden, nadat de klant de gebreken heeft vastgesteld
 3. Little Surprises verbind zich ertoe de ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden
 4. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling
 5. Een klacht schort de verplichtingen van Little Surprises niet op, tenzij Little Surprises schriftelijk iets anders aangeeft
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Little Surprises, zal deze naar zijn keuze de producten kosteloos vervangen of repareren

Artikel 15 – Geschillen:

 1. Op overeenkomsten tussen de klant en Little Surprises waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Ook indien de klant in het buitenland woonachtig is
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen:

Aanvullende dan wel deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijk manier kunnen worden opgeslagenbo

Cart
Your cart is currently empty.